MOSAIC Project

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you” – B. B. King.

file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

Добредојдовте на МОЗАИК OEР
Еднакви можности за сите

Најдете ресурси, помош и совети за да извлечете максимум од нашата платформа.

Поддршката на Европската комисија за производство на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за било каква  употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.